Strona wykorzystuje Cookies do celów statystycznych (google analytics). Informacje czym są cookies i jak je wyłączyć znajduje się TUTAJ [akceptuję - zamknij]
Kategorie

Najczęściej kupowane

Block title

Visit our blog

Regulamin sklepu internetowego DABO

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Firma Dabo prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach sklep zamieszcza na stronie www.dabo.pl, jeśli klient potrzebuje dodatkowych informacji o produkcie może je uzyskać wysyłając odpowiednie zapytanie na adres email lub dzwoniąc pod nr 32 217 00 27. Zamówienia można także składać bezpośrednio na adres email biuro@dabo.pl .

 2. Klientem sklepu może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów.

 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową  www.dabo.pl ,telefonicznie, lub email biuro@dabo.pl ,5 dni w tygodniu (pon-pt) w godzinach
  7:30 – 15:30.

 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze spółką prowadzącą sklep.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi:

  1. Zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego treść

  2. Wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych na potrzeby zawartej umowy.

  3. Dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, ich ilości i parametrów

  4. Dokonać wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

  5. Dokonać wyboru sposobu płatności.

  1.   Jeżeli przedmiot zamówienia nie jest dostępny sklep ma prawo od umowy odstąpić zawiadamiając o tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zwracając całą uiszczoną przez Klienta sumę pieniężną.

  2. Postanowienie powyższe stosuje się również w przypadku częściowej niemożliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na niedostępność produktu. W takim wypadku Klient ma prawo od umowy odstąpić w całości.

  3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Promocje obowiązują do czasu wyczerpania zapasów.

 1. Zmiany w zamówieniach.

  1. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w Sklepie. Uprawnienie to nie narusza innych uprawnień klienta wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22. poz. 271, ze zm.).

Nr telefonów do działu obsługi klienta: 32 217 00 27 lub 32 217 04 50, fax 32 217 00 37

 

 1. Ceny towarów.

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

   1. podawane są w złotych polskich,

   2. zawierają podatek VAT,

   3. cena dostawy doliczana jest do zamówienia po wybraniu przez Klienta odpowiedniej opcji w momencie składania zamówienia.

  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Realizacja powyższego uprawnienia nie narusza cen i warunków obowiązujących w odniesieniu do zamówienia złożonego przed wejściem w życie zmiany. Zmiany nie obowiązują z mocą wsteczną.

  4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 1. Czas realizacji zamówienia. Wysyłka, odbiór osobisty.

  1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych dla produktów dostępnych na magazynie, oraz do 14 dni roboczych dla produktów dostępnych na zamówienie.

  2. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX. Koszt wysyłki wynosi 12,50 zł netto za paczkę w przypadku przedpłaty,
   16,00 zł netto w przypadku pobrania. Termin dostawy kurierem wynosi w zależności od lokalizacji do 24 dla strefy A lub do 48 godzin dla strefy B.

  3. Klient ma również możliwość bezpłatnego odbioru osobistego zamówionego towaru pod adresem: ul. Barwna 62, 43-220 Świerczyniec

  4. Sklep zaleca, aby Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 1. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. Płatność przy odbiorze. Możliwa przy odbiorze osobistym, bądź w przypadku wysłania przesyłki kurierskiej za pobraniem do rąk kuriera. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje bezpośrednio po zakończeniu procesu składania zamówienia.

  2. Przelew tradycyjny. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

 1. Reklamacje.

  1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Uprawnienie to nie wyłączą, nie ogranicza ani zawiesza uprawnień Klienta wynikającej z niezgodności towaru z umową.

  2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) jeśli taka gwarancja dla danego produktu była wystawiona, lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia).

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego
   z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od dnia jej wykrycia. Termin dwuletni NIE BIEGNIE na nowo po wymianie lub naprawie towaru. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką na adres Ul. Barwna 62, 43-220 Świerczyniec. W miarę możliwość prosimy o podanie danych niezbędnych do weryfikacji zakupu, może to być numer i data zamówienia, potwierdzenie wpłaty, ksero dowodu zakupu (paragon, faktura) lub inny dokument na podstawie którego można zweryfikować transakcję.

  2. Przez okres 12 miesięcy trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
   W przypadku zauważenia wady w okresie 12-24 miesięcy od momentu sprzedaży, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Na poparcie swoich twierdzeń powinien skorzystać z pomocy specjalistów, w tym z opinii i analiz niezależnych rzeczoznawców.

  3. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

  4.  W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie doprowadzony  do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

  5. W braku możliwości zadośćuczynienia roszczeniu klienta z przyczyn wymienionych
   w zdaniu poprzednim albo jeśli sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu
   w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio
   z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy składając spółce pisemne oświadczenie. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą,
   a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  2. Zwracany towar należy odsyłać wraz z odpowiednią adnotacją wystawioną przez klienta na adres: Dabo, ul. Barwna 62,43-220 Świerczyniec.


 

 1. Zwrot należności Klientom.

  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

  2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

 1. Dane osobowe.

  1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Składając w procedurze zamawiania towaru oświadczenia, iż wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 1. Postanowienia końcowe.

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Technicznego DABO s.c. Andrzej Tomecki, Piotr Tomecki, Łukasz Tomecki z siedzibą w Świerczyńcu, ul. Barwna 62, NIP 646-10-13-104.

  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, chyba że okoliczności te wynikają z winy Sklepu.

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych przy logowaniu do Sklepu.

  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności, polegających na nieudostępnianiu loginu i hasła osobom trzecim.

  5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.). Postanowienie niniejsze nie powoduje pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa polskiego.

  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2017r.

  8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu związanych ze zmianą sposobu prowadzenia działalności oraz stanu prawnego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.dabo.pl . Klient ma w takim wypadku prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmiany Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.